ข้อตกลงและเงื่อนไข

General

สัญญาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการยอมรับคำสั่งซื้อที่ทำกับเราโดยเรานั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขหรือทดแทนข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวจะมีผลผูกพันเว้นแต่เราจะตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสั่งซื้อที่ส่งมาในแบบฟอร์มใบสั่งซื้อของลูกค้าเองจะได้รับการยอมรับจากเราตามเงื่อนไขเท่านั้นและด้วยความเข้าใจอย่างชัดแจ้งว่าความรับผิดของเราจะถูกกำหนดโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้น และในการยอมรับและดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว เราจะถือว่าไม่ ได้เปลี่ยนแปลงหรือขยายความรับผิดหรือภาระผูกพันของเราในทางใดทางหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

การจัดส่งสินค้าแบบอัตราคงที่

ผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์ว่ามีสิทธิ์ได้รับการจัดส่งแบบอัตราคงที่นั้นถูกกำหนดโดยบริษัทแต่เพียงผู้เดียว รายการผลิตภัณฑ์ที่เข้าเกณฑ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทเมื่อใดก็ได้

สินค้าใดๆ ที่เข้าเกณฑ์สำหรับการจัดส่งแบบอัตราคงที่จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชันนี้ หากปริมาณรวมของผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อเกิน 10 ปอนด์โดยน้ำหนักรวมหรือน้ำหนักตามขนาด ในกรณีดังกล่าว จะใช้อัตราค่าจัดส่งแบบประหยัดหรือแบบด่วนในการซื้อ

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหลายรายการ สินค้าทั้งหมดที่ซื้อต้องมีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบอัตราคงที่เพื่อให้มีการใช้การจัดส่งแบบอัตราคงที่กับคำสั่งซื้อ หากรายการโฆษณาใดไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบอัตราคงที่ ตะกร้าสินค้าทั้งหมดจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบอัตราคงที่ ในกรณีดังกล่าว จะใช้อัตราค่าจัดส่งแบบประหยัดหรือแบบด่วนในการซื้อ

สินค้าที่ไม่รวมอยู่ใน Flat Rate Shipping รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสินค้าที่มีขนาดเกิน 2 เมตร สินค้าใดๆ ที่ต้องใช้พาเลทหรือลังส่งออกสำหรับการขนส่ง สินค้าอันตราย (รวมถึงสินค้าที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน) และสินค้าที่มีน้ำหนักมากหรือเทอะทะ เช่น เป็นบันได ตู้ ฯลฯ

การจัดส่งแบบอัตราคงที่มีให้สำหรับการสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของเราเท่านั้น

การจัดส่งสินค้ามาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์ว่าเข้าเกณฑ์สำหรับการจัดส่งแบบมาตรฐานนั้นถูกกำหนดโดยบริษัทแต่เพียงผู้เดียว รายการผลิตภัณฑ์ที่เข้าเกณฑ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทเมื่อใดก็ได้

ผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบมาตรฐานจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชันนี้ หากปริมาณรวมของผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อเกิน 15 ปอนด์โดยน้ำหนักรวมหรือน้ำหนักตามขนาด ในกรณีดังกล่าว จะใช้อัตราค่าจัดส่งแบบประหยัดหรือแบบด่วนในการซื้อ

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหลายรายการ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ซื้อต้องมีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบมาตรฐานเพื่อให้มีการใช้การจัดส่งแบบมาตรฐานกับคำสั่งซื้อ หากรายการใดรายการหนึ่งมีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบมาตรฐาน ตะกร้าสินค้าทั้งหมดจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบมาตรฐาน ในกรณีดังกล่าว จะใช้อัตราค่าจัดส่งแบบประหยัดหรือแบบด่วนในการซื้อ

สินค้าที่ไม่รวมอยู่ในการจัดส่งแบบมาตรฐานรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งของที่มีขนาดเกิน 2 เมตร สิ่งของใดๆ ที่ต้องใช้พาเลทหรือลังส่งออกสำหรับการขนส่ง สิ่งของอันตราย (รวมถึงสิ่งของที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน) และสิ่งของที่มีน้ำหนักมากหรือเทอะทะ เช่น บันได ตู้ ฯลฯ

การจัดส่งแบบมาตรฐานมีให้บริการสำหรับการสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของเราเท่านั้น

ส่วนลด 10% ใช้ได้กับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของเราเท่านั้น ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้กับใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการที่จัดทำโดย Raptor Supplies. ส่วนลดใช้ได้กับราคาสินค้าที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น ไม่มีสิทธิ์ใช้กับค่าขนส่งและค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆ ได้ โปรโมชั่นนี้บริษัทอาจแก้ไขหรือยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคาและข้อมูลจำเพาะ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือข้อกำหนด ประเภทหรือรุ่นของสินค้าได้ตลอดเวลา และสินค้าทั้งหมดจะถูกขายขึ้นอยู่กับราคาและเงื่อนไขการพิจารณาในขณะที่จัดส่ง เราจะไม่ตีความการเข้าสู่คำสั่งซื้อและการยอมรับโดยเราว่าเป็นการยอมรับคำสั่งซื้อดังกล่าวโดยเราในราคาใด ๆ ราคาของสินค้าเป็นราคาที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบงานนอก เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น

ใบอนุญาตนำเข้า

ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการขอใบอนุญาตนำเข้าและปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหมดที่ควบคุมการรับสินค้าเข้าประเทศปลายทางและสำหรับการชำระภาษีศุลกากรค่าธรรมเนียมท่าเรือและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ทั้งหมด

วันที่ส่งมอบ

วันที่จัดส่งใด ๆ ที่เรากำหนดเป็นเพียงระยะเวลาโดยประมาณเท่านั้น และไม่สามารถยอมรับความรับผิดใด ๆ ต่อความสูญเสีย การบาดเจ็บ ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเป็นผลมาจากความล่าช้าในการจัดส่งจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม และความล่าช้าใด ๆ จะไม่ให้สิทธิ์แก่ลูกค้าในการยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ หรือปฏิเสธที่จะยอมรับ จัดส่ง.

สินค้าที่ส่งคืน

เราไม่มีภาระผูกพันในการรับคืนสินค้าที่ส่งให้กับคำสั่งซื้อของลูกค้า ในกรณีที่สินค้าดังกล่าวได้รับการยอมรับในการส่งคืนเราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว

Cancellation

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกค่าธรรมเนียมสำหรับการสั่งซื้อใด ๆ ที่ยกเลิกก่อนการส่งมอบ ในกรณีที่สินค้าได้รับการสั่งซื้อตามข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า ค่าธรรมเนียมการยกเลิกอาจมีจำนวนมาก

การบรรจุ

ในกรณีที่มีการขายสินค้าขนาดบรรจุและ / หรือการป้องกันจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราเว้นแต่ลูกค้าจะกำหนดบรรจุภัณฑ์พิเศษซึ่งในกรณีนี้การบรรจุดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม

เหตุสุดวิสัย

เราควรจะล่าช้าหรือป้องกันไม่ให้ส่งมอบเนื่องจากการกระทำของพระเจ้าสงครามความวุ่นวายที่ขอเรียกร้องข้อ จำกัด ของรัฐบาลหรือรัฐสภาการห้ามหรือการตรากฎระเบียบการนำเข้าหรือการส่งออกใด ๆ เพื่อปิดกั้นข้อพิพาททางการค้าในการหาคนงานหรือวัสดุที่พังทลายจากอุบัติเหตุไฟไหม้เครื่องจักรหรือใด ๆ สาเหตุอื่นใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเราจะมีเสรีภาพในการยกเลิกหรือระงับสัญญาโดยไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เป็นผลมาจากสิ่งนั้น

บริการข้อมูลและวิศวกรรม

เราให้ข้อมูลตามคำขอและบริการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราจัดหาให้ เราจะไม่รับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดใด ๆ สำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยบุคคลใด ๆ ในหรือผ่านการนำไปใช้หรือการใช้ข้อมูลหรือบริการด้านวิศวกรรมดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน

การชำระเงิน

ลูกค้าต้องชำระเงินเต็มจำนวนก่อนจัดส่งสินค้าหรือลูกค้าต้องเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตแบบไม่สามารถเพิกถอนได้ซึ่งจะต้องเพิ่มการยืนยันของธนาคารลอนดอนที่จะเสนอชื่อโดยเรา

ชื่อหนังสือ

เว้นแต่จะตกลงกันโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเรา ทรัพย์สินในสินค้าที่เราจัดหาจะไม่ส่งผ่านไปยังลูกค้าจนกว่าจะชำระเงินเต็มจำนวนตามราคาซื้อ แต่ความเสี่ยงจะส่งผ่านไปยังลูกค้าเมื่อเราส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าหรือ ผู้ขนส่งหรือผู้รับบริการอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งต่อไปยังลูกค้า ผลประโยชน์และ/หรือการดำเนินการของการติดต่อใดๆ ของลูกค้ากับหรือการรวมสินค้าเข้ากับการสำรองกรรมสิทธิ์ข้างต้น ถือเป็นความไว้วางใจสำหรับเรา

การตีความ

สัญญาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากใบเสนอราคาโดยเราทุกประการจะได้รับการตีความตามและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายอังกฤษและลูกค้าตกลงที่จะส่งไปยังเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลอังกฤษในข้อพิพาทหรือความแตกต่างใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับ สัญญา.

การประกัน

เรารับประกันว่าอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดที่ขายโดยเราไม่มีข้อบกพร่องในด้านวัสดุหรือฝีมือการผลิต ความรับผิดของเราภายใต้การรับประกันนี้จำกัดอยู่ที่การทำให้ชิ้นส่วนหรือชิ้นส่วนใด ๆ ดีซึ่งจะต้องภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ส่งอุปกรณ์ใหม่ให้กับลูกค้าที่ส่งคืนให้เราและเราพอใจกับการตรวจสอบของเราว่ามีข้อบกพร่องในวัสดุหรือ ทักษะฝีมือ. การรับประกันนี้รวมอยู่ในค่าแรงที่เกิดขึ้นจากการทำชิ้นส่วนหรือชิ้นส่วนดังกล่าวให้ดี

การรับประกันนี้มีเงื่อนไขว่า:

 • a)เราได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสิบสี่วันหลังจากข้อบกพร่องดังกล่าวปรากฏขึ้น และอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่บกพร่องจะถูกส่งกลับโดยเร็วที่สุดเท่าที่ใช้งานได้จริง หรือในกรณีที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อให้เราตรวจสอบได้
 • b)อุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องตามดุลยพินิจของเราและใช้งานได้ตามปกติตามคำแนะนำที่ให้ไว้สำหรับการดำเนินการติดตั้งและบำรุงรักษา
 • c)เว้นแต่ผู้ซื้อกำหนดตัวเลขประสิทธิภาพการทำงานและความคลาดเคลื่อนด้านประสิทธิภาพและตกลงกันโดยเรา ณ เวลาที่สั่งซื้ออุปกรณ์ เราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ไม่มีข้อบกพร่องในวัสดุหรือฝีมือการผลิตสำหรับความล้มเหลวในการได้รับประสิทธิภาพใด ๆ โดยเฉพาะ
 • d)หากพิจารณาแล้วว่าอุปกรณ์นั้นถูกดัดแปลง ถอดแยก ซ่อมแซม ดัดแปลง เสียหายหรือใช้งานในทางใดทางหนึ่ง ในทางเสียหาย จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งาน
 • e)เราจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้อะไหล่หรืออะไหล่ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือแนะนำจากเรา
 • f)อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่มีข้อบกพร่องใด ๆ ที่เปลี่ยนโดยเราจะกลายเป็นทรัพย์สินของเรา
 • g)การตัดสินใจว่าจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดภายใต้การเรียกร้องการรับประกันหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา
 • h)ไม่รวมอยู่ในการรับประกันนี้เป็นชิ้นส่วนใด ๆ ที่ต้องเปลี่ยนเนื่องจากการสึกหรอตามปกติ
 • i)การขนส่งอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใด ๆ ที่ส่งคืนให้เราภายใต้การรับประกันจะเป็นความรับผิดชอบของผู้รับภาระ
 • j)เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าของลูกค้าในขณะที่สินค้าดังกล่าวอยู่ระหว่างการขนส่งไปยังหรือจากตัวเราหรืออยู่ในความครอบครองหรืออยู่ระหว่างการขนส่งไปยังหรือจากตัวแทนของเรา
 • k)เราไม่ให้การรับประกันในส่วนที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เราจัดหาให้ ยกเว้นการรับประกันข้างต้นและโดยไม่กระทบต่อลักษณะทั่วไปของที่กล่าวมาข้างต้น เราจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในสัญญาหรืออย่างอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับข้อบกพร่องใดๆ ในสินค้าหรือจากการสูญเสียหรือความเสียหายจากการบาดเจ็บใดๆ อันเป็นผลมาจากข้อบกพร่องดังกล่าวหรือจากงานใด ๆ ที่ทำขึ้นเกี่ยวกับสิ่งนั้นและเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใด ๆ รวมถึงการสูญเสียสัญญาหรือการสูญเสียผลกำไรใด ๆ ในการใช้งาน ความรับผิดของเราจะไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่คล้ายกันกับการเรียกร้องไม่ว่าในกรณีใด
 • l)ผู้ซื้อรับทราบว่าได้ขายอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่ตนเพื่อชำระราคาและดำเนินการในส่วนของผู้ซื้อให้
  • ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการค้าที่รอบคอบเกี่ยวกับการติดตั้งและผู้ใช้เพื่อไม่ให้ใช้อุปกรณ์เมื่ออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นรวมอยู่ในอุปกรณ์อื่น ๆ แล้วว่าอุปกรณ์อื่น ๆ นั้นทำงานได้ดีและการรวมตัวดังกล่าวเป็นไปตามที่ผู้ผลิตต้องการ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้อุปกรณ์ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับหน้าที่ของตนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์
  • ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานซึ่งมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ให้มา

เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องรับผิดในส่วนใด ๆ อันเป็นผลมาจากการที่ผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข a) ไปยัง d) กำหนดไว้ข้างต้น

การรับประกันข้างต้นมอบให้โดยไม่กระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของผู้ซื้อ

คำสั่งขายทางไกลของยุโรป (DSD)

ลูกค้าที่ซื้อจากเราโดยวิธีที่กำหนดไว้ใน DSD ว่าเป็น 'การขายทางไกล' และเป็นบุคคลธรรมดาตามที่กำหนดโดย DSD จะได้รับสิทธิ์ภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับสินค้าและไม่มีเหตุผลในการยกเลิกคำสั่งซื้อและจะได้รับเงินคืนตามราคาที่พวกเขาทำ ได้จ่ายเงิน ลูกค้าต้องคืนสินค้าโดยออกค่าใช้จ่าย และสินค้าต้องมาถึงสถานที่ของเราในสภาพเหมือนใหม่และอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม

สิทธิ์ในการยกเลิกนี้ไม่มีผลกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามคำสั่งพิเศษและระบุโดยเราให้กับลูกค้าในขณะที่ทำการสั่งซื้อ

ข้อจำกัดในการใช้ผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขต่อไปนี้เน้นการใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อซื้อจาก RAPTOR SUPPLIES.


ข้อจำกัดในการใช้ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.